بتاسهم
1399/09/04
21:03
مهم برای #کماسه حمل نقل ميهن ماسه ريخته گري فيروزکوه در 6 ماهه به سود115 میلیارد ریالی رسیده البته بخش مهمی از ان غیرعملیاتی است

مهم برای #کماسه


حمل نقل میهن ماسه ریخته گری فیروزکوه در ۶ ماهه به سود۱۱۵ میلیارد ریالی رسیده البته بخش مهمی از ان غیرعملیاتی استانتهای خبر

0
0