پارسیس تحلیل
1399/10/28
18:40
سرمایه گذاری پویا (#وپویا) 📆 تاریخ: 1399/10/27 ❇️ صنعت: #گوناگون ❇️ خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم: 6,762 ریال. ❇️ قیمت پایانی: 6,067 ری...

سرمایه گذاری پویا (#وپویا)📆 تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
❇️ صنعت: #گوناگون
❇️ خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم: ۶,۷۶۲ ریال.
❇️ قیمت پایانی: ۶,۰۶۷ ریال
✅ نسبت قیمت به خالص ارزش داراییها (P/NAV) روز شرکت : ۹۰ درصد
✅ نسبت ارزش بازار به ارزش روز پرتفوی بورسی: ۹۷ درصد
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0