بتاسهم
1401/02/10
21:33
#کپرور در اسفند 703 و نرخ ۴۰,۲۳۰,۱۹۵ ریال بود و فروردین به فروش ۷۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ هم۴۳,۶۳۹,۸۶۱ ریال بود .

#کپرور در اسفند ۷۰۳ و نرخ ۴۰,۲۳۰,۱۹۵ ریال بود و فروردین به فروش ۷۹۱ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ هم۴۳,۶۳۹,۸۶۱ ریال بود .


انتهای خبر

0
0