سهم گلچین
1401/01/29
09:29
#ساربیل اطلاعیه 1401/01/29 *سیمان آرتا اردبیل* ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰۸ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود3 116 درصد افز...

#ساربیل


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹


*سیمان آرتا اردبیل*


ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود۳


۱۱۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#گنگین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹


*اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان*


ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۹۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود۳


۱۹۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0