کدال۳۶۰
1401/03/02
17:28
#لبوتان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی بوتان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 14:00 مورخ 1401/02/19 🔹 سرما...

#لبوتان


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه صنعتی بوتان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
🔹 سرمایه فعلی: ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۵۶٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۷۹۸,۵۴۸ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۱,۷۹۸,۵۴۸ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۷:۲۹:۵۵ (۸۸۶۳۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0