اسمارت بورس
1399/08/22
14:43
#مهم مجوز افزایش سرمایه ۸۷۱ درصدی بترانس از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی صادر شد.

#مهممجوز افزایش سرمایه ۸۷۱ درصدی بترانس از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی صادر شد.

انتهای خبر

0
0