سهم گلچین
1401/01/28
09:19
#دارو اطلاعیه 1401/01/27 *کارخانجات داروپخش* مجوز افزایش سرمایه 73درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس ...

#دارو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۷


*کارخانجات داروپخش*


مجوز افزایش سرمایه ۷۳درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#وملل


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۷


*اعتباری ملل*


مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی شرکت از محل آورده نقدی سهامداران از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
#وثنو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۷


*سرمایه گذاری ساختمان نوین*


مجوز افزایش سرمایه ۶۷ درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.انتهای خبر

0
0