تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
12:37
اطلاعات آماری بازار 1399/8/11 تعداد کل صف های خرید بازار:62 ارزش کل صف های خرید بازار:5,631,527,515,269ریال تعداد کل صف های فروش بازار:387 ارزش...

اطلاعات آماری بازار ۱۳۹۹/۸/۱۱تعداد کل صف های خرید بازار:۶۲


ارزش کل صف های خرید بازار:۵,۶۳۱,۵۲۷,۵۱۵,۲۶۹ریالتعداد کل صف های فروش بازار:۳۸۷


ارزش کل صف های فروش بازار:۴۴,۵۷۲,۹۳۱,۰۸۷,۷۳۱ریال@CMA_investmentانتهای خبر

0
0