بتاسهم
1400/04/13
08:38
توليد برق پرند مپنا از زیر مجموعه های #رمپنا 2209 ملیارد ریال سود خالص داشته است .

تولید برق پرند مپنا از زیر مجموعه های #رمپنا ۲۲۰۹ ملیارد ریال سود خالص داشته است .


انتهای خبر

0
0