مهدی راد
1399/10/07
09:40
نمادهای سبد من هم منفی است اما به تحلیلگر دیگری حرف ناشایست نمیزنم ... آن هم حرف هایی که ناشی از کمبود دانش خودم است!

نمادهای سبد من هم منفی است اما به تحلیلگر دیگری حرف ناشایست نمیزنم ...آن هم حرف هایی که ناشی از کمبود دانش خودم است!

انتهای خبر

0
0