بورس۲۴
1401/09/22
20:47
حقیقی ها روی ۶۸ نماد رنج مثبت کشیدند

بورس ۲۴ : در روز جاری ارزش معاملات خرد رشد قابل توجهی داشت و به بالاترین سطح خود طی ۶ ماه اخیر رسید؛ حدود ۵ و نیم همت...

حقیقی ها روی 68 نماد رِنج مثبت کشیدند

بورس۲۴ : در روز جاری ارزش معاملات خرد رشد قابل توجهی داشت و به بالاترین سطح خود طی ۶ ماه اخیر رسید؛ حدود ۵ و نیم همت.


جو عمومی بازار برای دومین روز مثبت باقی ماند و حتی نسبت به دیروز بر تعداد نمادهای مثبت افزوده شد و از ۹۱ درصد (از کل نمادها) عبور کرد. افزون بر این که حقیقی ها همچون روز گذشته، امروز هم سرمایه وارد بازار کردند و حتی قدرت ورود این نقدینگی در قیاس با دیروز حدود ۳۰ درصد بیشتر هم شد.


حقیقی ها روی کدام نمادها رنج مثبت کشیدند؟


امروز حقیقی ها روی ۶۸ نماد رنج مثبت کشیدند که از مهمترین آن ها که قیمت کف و سقف امروز آن ها بیشترین نوسان مثبت را داشت می توان به حپارسا، درازی، ولصنم، دسانکوح، حتاید، واتی، پارسان، ودی، پکرمان، وخارزم، سمازن، نوین، دلرح، شیراز، دماوند، غگلپا، کگل، بنو، وتوسم، کزغال، رمپنا، وهامون، لپارس، قشیر، بموتو، چکاوه، شاملا، خبهمن، غویتا، کالا، سیمرغ، فخوز و کلر اشاره کرد.


کدام نمادها ورود پول هوشمند را تجربه کردند؟


برخی از نمادها هم با ورود پول هوشمند همراه شدند. از جمله مبین، پکرمان، تیپیکو، کاما، ولقمان، سکرما، شجم، فاهواز، فارس، فولاد، چکارن، بفجر، هرمز، سیدکو، کهرام، قلرست، حبندرح، کی بی سی، فولای، دپارس، دشیری، سپ و ریشمک.


اوراق
اوراق
سهم
انتهای خبر

0
0