موج مثبت Positive Wave
1399/08/28
09:29
👆 #خودرو با عبور از سقف موج b داره صف خرید میشه، این یعنی #خساپا فعلا تا 315 سه قفله خواهد بود و بعد از آن شاهد عبور پر قدرت #خساپا از 320 تومان خو...

👆


#خودرو با عبور از سقف موج b داره صف خرید میشه، این یعنی #خساپا فعلا تا ۳۱۵ سه قفله خواهد بود و بعد از آن شاهد عبور پر قدرت #خساپا از ۳۲۰ تومان خواهیم بودانتهای خبر

0
0