بتاسهم
1401/03/05
12:55
#فسرب در فروردین 186 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش شمش روی ۹۸۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال بوده است در اردیبهشت 380 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۹۳۹,۴...

#فسرب در فروردین ۱۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش شمش روی ۹۸۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال بوده است در اردیبهشت ۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۹۳۹,۴۴۸,۰۰۰ ریال شد ۲ماهه ۵۶۶ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل ۶۵۷ میلیارد ریال


خیلی در فروش منظم نیستانتهای خبر

0
0