بتاسهم
1401/03/05
13:35
#غدیس فروردین جالبی را داشت و 1327 میلیارد ریال فروش داشته است اردیبهشت به 1459 میلیارد ریال رسید 2ماهه 2787 میلیارد ریال بود و مدت مشابه این ع...

#غدیس فروردین جالبی را داشت و ۱۳۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است اردیبهشت به ۱۴۵۹ میلیارد ریال رسید ۲ماهه ۲۷۸۷ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۱۷۴۱ میلیارد ریال بود .


انتهای خبر

0
0