بتاسهم
1401/03/02
15:24
#شگویا فروردین هم به 1874 میلیارد تومان رسیده است و اردیبهشت 1777 میلیارد تومان رسیده است و 2ماهه 3651 میلیارد بوده است . 2 ماهه 2947 میلیارد ت...

#شگویا فروردین هم به ۱۸۷۴ میلیارد تومان رسیده است و اردیبهشت ۱۷۷۷ میلیارد تومان رسیده است و ۲ماهه ۳۶۵۱ میلیارد بوده است . ۲ ماهه ۲۹۴۷ میلیارد تومان بوده است


انتهای خبر

0
0