بانی فام
1400/12/15
08:14
#خبازرس اگر برای نمادی نمودار نذاشتم دلیلش نبود دیتا درست از اون نماد هست،3تا نماد هم بنا به درخواست دوستان بود،انشالله از سری های بعدی توی #بروزر...

#خبازرساگر برای نمادی نمودار نذاشتم دلیلش نبود دیتا درست از اون نماد هست،۳تا نماد هم بنا به درخواست دوستان بود،انشالله از سری های بعدی توی #بروزرسانی میارمشون.@only_otc 👈🏻 بازارپایه زیر ذره بینانتهای خبر

0
0