بورس۲۴
1401/03/04
14:30
نگاهی به درآمد «ثفارس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت عمران و توسعه فارس در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۲۳ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. در اردیبهشت ماه حدود ۱ میلیارد تومان درآمد داشت.

نگاهی به درآمد «ثفارس»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت عمران و توسعه فارس در مدت ۸ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۲۳ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. در اردیبهشت ماه حدود ۱ میلیارد تومان درآمد داشت.

ثفارس ثفارس
انتهای خبر

0
0