سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/05
09:27
#وخارزم در ابان 557 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا ابان 1082439 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وخارزم در ابان ۵۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا ابان ۱۰۸۲۴۳۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0