کارگزاری آبان
1399/11/08
09:53
📈رايانه ای ها نیز امروز نوسانی داد و ستد می شوند.#رانفور, #سپيدار, #پرداخت, #مفاخر و #رافزا نمادهای پر تقاضای گروه اند.#ركيش, #مداران, #افرا, #سيست...

📈رایانه ای ها نیز امروز نوسانی داد و ستد می شوند.#رانفور, #سپیدار, #پرداخت, #مفاخر و #رافزا نمادهای پر تقاضای گروه اند.#رکیش, #مداران, #افرا, #سیستم و #آپ با فشار فروش همراه اند.#رتاپ و #فن_آوا منفی و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0