بورس۲۴
1400/12/28
11:51
عملکرد «سهرمز» در ۳ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان هرمزگان صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

عملکرد «سهرمز» در 3 ماهه منتهی به بهمن ماه 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان هرمزگان صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.


بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت سیمان هرمزگان درپروسه زمانی ذکر شده ۱۰۸ میلیارد تومان سودناخالص داشته که نسبت دوره مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش داشته در نهایت در مجموع سود خالص شرکت ۹۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد افزایش را شاهد بوده است.


افزون بر این سود عملیاتی ۹۲ میلیارد تومانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۸ درصد افزایش را نشان می دهد.


سهرمز
انتهای خبر

0
0