مدت: 30 ثانیهحجم: 469 کیلوبایت
تحلیل کاربردی هلالات
1401/06/01
16:09
#با_تحلیلگران علی حیدری - بررسی بازار امیر ندیری - بررسی بازار بدهی ولید هلالات - بررسی بازار

#با_تحلیلگرانعلی حیدری - بررسی بازارامیر ندیری - بررسی بازار بدهیولید هلالات - بررسی بازارانتهای خبر

0
0