پارسیس تحلیل
1399/08/12
11:02
#بانک میزان بازدهی بانک ها از ابتدای سال و اصلاح قیمتی انها از سقف تاریخیِ شاخص کل. کانال تحلیلی پارسیس

#بانکمیزان بازدهی بانک ها از ابتدای سال و اصلاح قیمتی انها از سقف تاریخی شاخص کل.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0