کدال۳۶۰
1399/08/11
22:00
تو بازار مثبت که همه #صف_خرید هستند ، تو بازار منفی مهمه صف خرید داشته باشی😊😉 @navasngiry

تو بازار مثبت که همه #صف_خرید هستند ، تو بازار منفی مهمه صف خرید داشته باشی😊😉


@navasngiryانتهای خبر

0
0