نوآوران امین
1399/10/04
09:29
#بازدهی سهام ها از #ابتدای_سال تاکنون حاکی از آن است که کمترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است : #ولیز #داوه #چکارن #دزهراوی #غسال...

#بازدهی سهام ها از #ابتدای_سال تاکنون حاکی از آن است که کمترین بازدهی به ترتیب مربوط به نمادهای زیر بوده است :#ولیز


#داوه


#چکارن


#دزهراوی


#غسالم#سامانه_سودیابwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0