سیگنال یاب روزانه
1401/03/01
09:32
#اتکای همچنان قابل بررسی است هدف اول 1500 هدف میان مدت محدوده 2000 تومان

#اتکای همچنان قابل بررسی استهدف اول ۱۵۰۰هدف میان مدت محدوده ۲۰۰۰ تومان

انتهای خبر

0
0