موج مثبت Positive Wave
1400/04/13
09:27
با عبور #وخارزم ۵۲۰ تومان وخارزم خودش رو برای هدف کوتاه مدت ۸۲۰ تومان آماده مییکند #وخارزم رو عالی میخرند👏👏

با عبور #وخارزم ۵۲۰ تومانوخارزم خودش رو برای هدف کوتاه مدت ۸۲۰ تومان آماده مییکند#وخارزم رو عالی میخرند👏👏

انتهای خبر

0
0