پارسیس تحلیل
1399/11/12
20:21
#ورنا بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری رنا - ورنا در تاریخ 12 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,214 میلیار...

#ورنابررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری رنا - ورنا در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۹,۲۱۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۷,۸۲۱ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سایپا - پارس خودرو - فنر سازی زر و بورس انرژی ایران .پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۵۳۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۴۰۵ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #ورنا ۱۲,۴۰۶ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۹ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0