کدال۳۶۰
1401/06/02
15:03
#نیرو #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #افزایش_سرمایه شرکت متانیر ازشرکتهای گروه(فرعی)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت ن...

#نیرو


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #افزایش_سرمایه شرکت متانیر ازشرکتهای گروه(فرعی)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت نیرو سرمایهشرح رویداد:


افزایش سرمایه شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران(متانیر) یکی ازشرکتهای گروه(فرعی) ازمحل تجدید ارزیابی های داراییهای ثابت(وسائط نقلیه وابزار آلات) از مبلغ ۶۹ میلیارد ریال به ۲۷۳ میلیارد ریال به نحوی که درصد مالکیت سهامداران تغییر نکرده است.
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۰۴:۴۴ (۹۲۸۷۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0