مهدی افضلیان
1400/05/24
11:47
#بازار داده های ارزشمندی هست که میتوانید در طول بازار و یا بعد از بازار برای تعیین تکلیف معاملات فردایتان از آن استفاده کنید.

#بازارداده های ارزشمندی هست که میتوانید در طول بازار و یا بعد از بازار برای تعیین تکلیف معاملات فردایتان از آن استفاده کنید.

انتهای خبر

0
0