بتاسهم
1401/02/26
19:37
#وآفری در ۱۲ماهه به سود ۳۴۷ ریالی رسیده است و ۳۳۰۰ میلیارد ریال سود خالص و ۹۶۶۸ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است

#وآفری در ۱۲ماهه به سود ۳۴۷ ریالی رسیده است و ۳۳۰۰ میلیارد ریال سود خالص و ۹۶۶۸ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها داشته است


انتهای خبر

0
0