بورس۲۴
1401/03/18
11:02
پتروشیمی اروند از آثار افزایش نرخ یوتیلیتی گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی اروند اعلام نمود با توجه به انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده با ثبت هزینه های سرویسهای جانبی با نرخ های جدید، ۱۵ درصد از سود خالص این شرکت کسر خواهد شد.

پتروشیمی اروند از آثار افزایش نرخ یوتیلیتی گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی اروند اعلام نمود با توجه به انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده با ثبت هزینه های سرویسهای جانبی با نرخ های جدید، ۱۵ درصد از سود خالص این شرکت کسر خواهد شد.اروند
انتهای خبر

0
0