بتاسهم
1400/09/08
16:35
شفاف سازی در #شلیا پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر اطلاعات منتشره به استحضار می رساند به نام خدا مديريت محترم نظارت بر ناشران پاي...

شفاف سازی در #شلیا


پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر اطلاعات منتشره به استحضار می رساند به نام خدا مدیریت محترم نظارت بر ناشران پایه باسلام و احترام؛ به استحضار میرساند پیرو اطلاعیه منتشره در سامانه کدال مبنی بر آغاز فعالیت کوره تولید الیاف شرکت این توضیحات را لازم میداریم تا تفسیر بهتری از آنچه عملکرد مالی و اثر بخش کوره در جریان فعالیت شرکت را دارد به استحضار استفاده کنندگان محترم برساند. در درجه اول مزیت رقابتی شرکت به واسطه¬ا¬ی وجود کوره¬ای تولید الیاف نسبت به سایر رقبا میباشد، چرا که تیشوی تولیدی و محصول نهایی با استفاده از الیاف خارجی فاقد توجیه اقتصادی میباشد. علی رغم این که شرکت این الیاف را صرفا بعنوان محصول میانی و بخشی از مواد اولیه محصول نهایی که همانا تیشو میباشد را مستقیم به فروش نمی¬رساند و از این بابت درآمد عملیاتی کسب نمیکند اما به واسطه¬ای استفاده این الیاف در فرآیند تولید محصول نهایی سود حاصله¬ای شرکت در بهای تمام شده و استفاده از این الیاف تولیدی میباشد. فلذا با توجه به تاخیر بوجود آمده خارج از برنامه در شروع فعالیت کوره که در اطلاعیه منتشره توضیحات مبسوط داده شده، تولید محصول نهایی شرکت در این ۴۰ رو متوقف بوده است.انتهای خبر

0
0