نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/26
10:49
منظور از این اوردر چینی ها یعنی منتظر صف خرید سنگین سهم باید باشید😂

منظور از این اوردر چینی ها یعنی منتظر صف خرید سنگین سهم باید باشید😂


انتهای خبر

0
0