بتاسهم
1399/11/07
19:06
#حتاید در دی ماه دقیقا مثل ماههای قبل عمل کرد و ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر و ابان هم این عدد 345 میلیاردریال بوده است ومجموع به 3643 ...

#حتاید در دی ماه دقیقا مثل ماههای قبل عمل کرد و ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر و ابان هم این عدد ۳۴۵ میلیاردریال بوده است ومجموع به ۳۶۴۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۷۵۵میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0