کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/30
10:04
#صبا 🟢 شرکت سر. صبا تامین 🔹 سرمایه : 7500میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1401/2/31: 6631 میلیارد تومان (147) تومان هر سهم 🔸 سود ...

#صبا🟢 شرکت سر. صبا تامین🔹 سرمایه : ۷۵۰۰میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۱/۲/۳۱: ۶۶۳۱ میلیارد تومان (۱۴۷) تومان هر سهم
🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (۱۱۴۳ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۱۱۵۸ ریال هر سهم) (۱۰۱٪)🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۱ : بهار (۵۱۴ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۴۳۴ ریال) - تابستان (۲۷۱ریال)- پاییز (۸۸ ریال)- زمستان (۱۱ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۵۴۵ ریال) - تابستان (۱۹۳ ریال ) - پاییز (۳۷۰ ریال ) - زمستان (۱۴۵ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۷۵۰۰ میلیارد تومان (۶۷٪📉اندیکاتورRSIا => ۵۳


📉 اندیکاتورMFIا => ۶۶


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۴۲۹۳ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰ برابر
✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۴۴ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : مثبت ۲۰ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۲۲ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: مثبت ۴۱ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0