کارگزاری سهام بارز
1399/11/12
08:55
🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کدما #غدام #دارا_یکم #حتوکا #غگرجی و برترین عرضه های فرابورس #گدنا #سمگا #زگلدشت #کرمان هستند.

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کدما #غدام #دارا_یکم #حتوکا #غگرجی و برترین عرضه های فرابورس #گدنا #سمگا #زگلدشت #کرمان هستند.


انتهای خبر

0
0