سیگنال یاب روزانه
1399/08/21
22:06
گفتگوی ویژه خبری امشب ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۲:۴۰ از شبکه ۲ موضوع: بازار سرمایه مهمان هاي برنامه: محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بهرو...

گفتگوی ویژه خبریامشب ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۲:۴۰ از شبکه ۲موضوع: بازار سرمایهمهمان های برنامه:محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان


بهروز خدارحمی، کارشناس ارشد بازار سرمایه


مهدی سدیدی، عضو هیات مدیره شرکت بورسانتهای خبر

0
0