پارسیس تحلیل
1401/02/30
19:40
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (37) #خرینگ #ختراک #پتایر #پاسا #پدرخش #لابسا #تکمبا #لسرما #تمحرکه #بسویچ 🔹 ادامه دارد... کانا...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۳۷)#خرینگ #ختراک #پتایر #پاسا #پدرخش #لابسا #تکمبا #لسرما #تمحرکه #بسویچ🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0