سیگنال طلایی
1400/04/13
09:19
#قنیشا پیشنهاد خرید منفی هاشو بردارید هدف نوسانگیری

#قنیشاپیشنهاد خریدمنفی هاشو برداریدهدف نوسانگیریانتهای خبر

0
0