مجید سلطانی
1399/10/07
09:49
نباید بین سهام کوچک و بزرگ و سهامداران ریز و درشت اختلاف و دشمنی ایجاد کرد! هر کسی حق انتخاب دارد.

نباید بین سهام کوچک و بزرگ و سهامداران ریز و درشت اختلاف و دشمنی ایجاد کرد! هر کسی حق انتخاب دارد.


انتهای خبر

0
0