کدال۳۶۰
1399/10/28
17:19
#کگاز تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شیشه و گاز 🔹 زمان برگزاری: ساعت 09:00 مورخ 1399/10/23 139...

#کگاز


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت شیشه و گاز🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۳۹۹-۱۰-۲۸ ۱۷:۱۹:۴۸ (۷۱۳۴۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0