کدال۳۶۰
1401/05/31
14:35
#نتوس تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت پشمبافی توس 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1401/...

#نتوس


تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت پشمبافی توس🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۴:۳۵:۲۱ (۹۲۷۴۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0