نبسا
1399/10/28
17:58
#رمپنا در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی مستحکم 1500 تومان.

#رمپنا


در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی مستحکم ۱۵۰۰ تومان.
انتهای خبر

0
0