بتاسهم
1401/01/29
15:07
#بموتو در 6ماهه با سرمایه جدید 191 ریال ریال سود محقق کرده است سهمی که در 3 ماهه 1600 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1174 میلیارد ریال سود خالص داشت ...

#بموتو در ۶ماهه با سرمایه جدید ۱۹۱ ریال ریال سود محقق کرده است سهمی که در ۳ ماهه


۱۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۷۴ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشد ۳۷۳۵ و سود خالص ۲۷۳۳ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0