بتاسهم
1400/05/30
12:06
روند مبلغ فروش ماهانه نماد #خودرو از ابتدای فروردین 1399 (مبالغ به میلیارد تومان) کانال تحلیلی پارسیس

روند مبلغ فروش ماهانه نماد #خودرو از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ (مبالغ به میلیارد تومان)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0