پارسیس تحلیل
1401/03/16
20:15
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (54) #حگهر #ددانا #دتولید #غناب #ثعتما #وآفر #سآبیک #غصینو #تپولا #رتکو 🔹 ادامه دارد... کانال ت...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۵۴)#حگهر #ددانا #دتولید #غناب #ثعتما #وآفر #سآبیک #غصینو #تپولا #رتکو🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0