موج مثبت Positive Wave
1399/09/23
11:03
#شپنا به سمت صف خرید شپنا یکی از زیرمجموعه های بورسی وخارزمه اما #وخارزم رو داریم که بازدهیش از #شپنا بیشتره😉

#شپنا به سمت صف خریدشپنا یکی از زیرمجموعه های بورسی وخارزمهاما #وخارزم رو داریم که بازدهیش از #شپنا بیشتره😉

انتهای خبر

0
0