مهدی راد
1401/05/30
11:58
میانگین نرخ بهره (سود) بدون ریسک هنوز همان 22درصدی است که در اسفند 1400 بود. @goodMArkets

میانگین نرخ بهره (سود) بدون ریسک هنوز همان ۲۲درصدی است که در اسفند ۱۴۰۰ بود.@goodMArketsانتهای خبر

0
0