کدال۳۶۰
1399/08/19
14:44
#وهور #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/09/30(اصلاحیه) شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 1399-08...

#وهور


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۱۴:۴۴:۴۸ (۶۹۰۵۷۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0