تکسهم ۹۸
1401/01/30
15:09
#ثشاهد آپدیت شکست مقاومت استاتیکی و در مسیر هدف مشخص شده مقاومت مهم سهم با کادر قرمز مشخص شده که شرط قویتر شدن گام صعودی عبور از این سطح می باشد...

#ثشاهد آپدیت


شکست مقاومت استاتیکی و در مسیر هدف مشخص شدهمقاومت مهم سهم با کادر قرمز مشخص شده که شرط قویتر شدن گام صعودی عبور از این سطح می باشد.
@taksahm_۹۸@taksahm_۹۸انتهای خبر

0
0